Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

www.sklepzlotowka.pl

 


 

RODO - klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Uprzejmie informujemy, iż firma Aladyn Owireklama.pl Aurelian Stasewicz  z siedzibą w Lidzbark Warmiński , Piłsudskiego3, przetwarza Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko oraz adres . Dane te były pozyskane w związku z naszymi wcześniejszymi kontaktami ( sprzedaż i wysyłka produktów i usług ,rozmowy telefoniczne, korespondencja mailowa, ) związanymi z Państwa zainteresowaniem naszą ofertą handlową .

W świetle powyższego pragniemy poinformować, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Aladyn Owireklama.pl Aurelian Stasewicz z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim , ul. Piłsudskiego 3, zarejestrowana pod numerem NIP 743 184 35 28

2. Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz z siedzibą w 11-100 Lidzbark Warmiński , ul. Piłsudskiego 3, wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 11-100 Lidzbark Warmiński , ul. Piłsudskiego 37 lub e-mail: sklep@sklepzlotowka.pl

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez AladynOwireklama.pl Aurelian  Stasewicz , wyłącznie w celu marketingu usług i produktów własnych lub w związku ze świadczeniem usług przez Aladyn Owireklama.pl Aurelian Stasewicz. Nie będą one udostępniane innym podmiotom – za wyjątkiem dostawcy usług hostingowych, rachunkowych i transportowych nie podlegają one zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz do czasu wycofania przez Państwa zgody lub ustania celu, dla jakiego dane są gromadzone. Państwa dane będą wykorzystywane celem newslettera oraz poradników informacyjnych.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Aladyn Owireklama.pl Aurelian Stasewicz polegają na oferowaniu klientom produktów i usług własnych, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego

5. Informujemy, również, że mają Państwo prawo do żądania od Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody poprzez wysłanie e-maila na adres sklep@sklepzlotowka.pl z wpisanym w tytule słowem WYPISZ lub przesłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres firmy. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości.

6. Mogą Państwo kierować skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informujemy również, że Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 


 

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r aktualizowany o RODO 25.05.2018 sklepzlotowka.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie sklepzlotowka.pl, prowadzony przez Aurelian Stasewicz "ALADYN OWIREKLAMA.PL"

 

1. Postanowienia ogólne regulaminu

Kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłki towaru oraz wystawienia stosownego dowodu zakupu.

2. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.sklepzlotowka.pl i administratorem Państwa danych jest firma:

 

ALADYN OWIREKLAMA.PL AURELIAN STASEWICZ

z siedzibą: UL. PIŁSUDSKIEGO 3 , 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

                                    Konto Santander :86109027180000000149611558

wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem

OR.7330.2.116.2011EM nr. Ew.3501/09

NIP: 743 184 35 28  REGON: 28 00 76 061

wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego ,

informacje można znaleźć na stronie https://www.ceidg.gov.pl/

Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.

Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie sklepzlotowka.pl.

 

3. Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz sprzedaje swoje towary na różnych portalach w tym Allegro.pl oraz na stronie sklepzlotowka.pl

4. Klienci mają możliwość korzystania z sklepzlotowka.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklepzlotowka.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na sklepzlotowka.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Aladyn Owireklama.pl Aurelian Stasewicz. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

5. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w sklepzlotowka.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz, której przedmiotem są usługi świadczone przez Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz, na warunkach określonych w Regulaminie.

6. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w sklepzlotowka.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z sklepzlotowka.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

7. Wszystkie produkty dostępne w sklepzlotowka.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepzlotowka.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest dokument fiskalny ( paragon, faktura VAT ). Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

9. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Punktach Odbioru Osobistego, których wykaz wskazany jest na stronach internetowych sklepzlotowka.pl. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w sklepzlotowka.pl

10. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz. dotycząca zakupu danego produktu w sklepzlotowka.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklepzlotowka.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.

11. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach sklepzlotowka.pl, Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

12. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklepzlotowka.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

Możliwe są następujące formy płatności:

a1.

a. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Aladyn Owireklama.pl Aurelian Stasewicz zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej oraz pobrania zaliczki przy tego typu zamówieniach.

b. Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

c. Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez BLUE MEDIA S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w 81-718 SOPOT, przy UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 6, wpisanej do Rejestr Przedsiębiorców Województwo POMORSKIE , Numer KRS 0000320590, NIP 5851351185, REGON 19178156100000.


d.
Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez BLUE MEDIA S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w 81-718 SOPOT, przy UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 6, wpisanej do Rejestr Przedsiębiorców Województwo POMORSKIE , Numer KRS 0000320590, NIP 5851351185, REGON 19178156100000.. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

e. Raty  - usługa Raty  jest oferowana przez BLUE MEDIA S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w 81-718 SOPOT, przy UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 6, wpisanej do Rejestr Przedsiębiorców Województwo POMORSKIE , Numer KRS 0000320590, NIP 5851351185, REGON 19178156100000. wykonujących czynności faktyczne związane z zawarciem umowy pożyczki.

13. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w sklepzlotowka.pl, Aladyn Owireklama.pl Aurelian Stasewicz zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

14. Czas dostawy produktów wynosi średnio 1-3 dni roboczych , lecz nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz. informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

15. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepzlotowka.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu.

16. Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

17. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza , lub w formie pisemnej na adres firmy Aladyn Owireklama.pl Aurelian Stasewicz podany w górnej części Regulaminu. Produkt reklamowany powinien zostać nadany przez klienta na jego koszt. W przypadku uznania reklamacji produkt zostanie nadany powrotnie do klienta na koszt Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz po wcześniejszym nadaniu numeru zgłoszenia, zgodnie z art. 14.

Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru zgłoszenia.

18. Klient, w przypadku stwierdzenia wady zakupionego produktu, ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.

19. Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznaczną), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

 

Konsument może w terminie 14 dni zwrócić towar bez podawania przyczyny

 - z wyłączeniem towarów przygotowanych na indywidualne zamówienie -

( art. 38 ustawy o prawach konsumenta )

ponosząc jedynie koszty odesłania towaru,

więcej informacji poniżej:

 

20. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

21. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu sklepzlotowka.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu sklepzlotowka.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

22. Podane przez Klientów dane osobowe Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w sklepzlotowka.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w sklepzlotowka.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o sklepzlotowka.pl.

23. Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach sklepzlotowka.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w sklepzlotowka.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

24. Klient przy pierwszym logowaniu w sklepzlotowka.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz.

25. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

26. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Aladyn Owireklama.pl Aurelian Stasewicz. w ramach sklepzlotowka.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Ochrony Prywatności

 

1. Sklep internetowy pod adresem www.sklepzlotowka.pl jest własnością firmy Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz, ul. Piłsudskiego 3, 11-100 Lidzbark Warmiński, firma zarejestrowana w Urzędzie miasta Lidzbarka Warmiński

2. Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz. oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem sklepzlotowka.pl.

3. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w sklepzlotowka.pl jest:

a. Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz.- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz.;

b. Sklep oraz Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz.- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.

4. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów sklepzlotowka.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz oraz Sklepu w zakresie sklepzlotowka.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach sklepzlotowka.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 4 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.3.

7. Klienci mogą przeglądać sklepzlotowka.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

8. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w sklepzlotowka.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

9. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz oraz Sklep. i za zgodą Klientów.

10. W przypadku uzyskania przez Aladyn Owireklama.pl Aurelian Stasewicz lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z sklepzlotowka.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

11. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Shoper Płatności i Blue Media SA  za towary nabyte w sklepzlotowka.pl lub w Sklepie, są przekazywane spółce BLUE MEDIA S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w 81-718 SOPOT, przy UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 6, wpisanej do Rejestr Przedsiębiorców Województwo POMORSKIE , Numer KRS 0000320590, NIP 5851351185, REGON 19178156100000., krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego .

Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Shoper Płatności i Blue Media SA. oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Shoper Płatności i Blue Media SA. płatności za nabyte w sklepzlotowka.pl produkty,

b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w sklepzlotowka.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

12. Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz. lub Sklep danych osobowych innemu niż Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz lub Sklep administratorowi danych.

13. Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz lub Sklepu. lub też gdy Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w sklepzlotowka.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

14. Dodatkowo, okazjonalnie, Aladyn Owireklama.pl Aurelian Stasewicz za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

15. Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

16. Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Aladyn Owireklama.pl Aurelian  Stasewicz Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z sklepzlotowka.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cokies zamieszczona na stronie.

 


 

 

UWAGA!

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

formularz zwrotu

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY/Formularz Reklamacji
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

                                                                                                                                                                                                ………………………………...

Miejscowość ,data

………………………….
………………………….
………………………….
Imię i nazwisko konsumenta

Aladyn Owireklama.pl Aurelian Stasewicz
ul. Piłsudskiego 3
11-100 Lidzbark warmiński


Dane wysyłki zwracanego towaru :
Sklep Aladyn
ul. Piłsudskiego 3
11-100 Lidzbark Warmiński

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych produktów ................................................................................., numer zamówienia ...........................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres  ..................................................................................
Data .....................................................................................


Nazwa banku oraz numer rachunku bankowego do zwrotu należności ............................................................................……………...
Posiadacz rachunku ……………………………………………………….

 

……………………………….
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesłany w wersji papierowej )

 

 

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez e-mail sklep@sklepzlotowka.pl lub telefon  kom. 535 001 346

 

 

 

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez e-mail sklep@sklepzlotowka.pl lub telefon kom. 535 001 346 

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl